Izgrađeni su novi silosi i kapaciteti za preradu žitarica, tada najsavremeniji na svijetu. Novi „kula mlin“ imao je kapacitet proizvodnje 2.400 tona brašna dnevno i bio najveći objekat ove vrste u bivšoj Jugoslaviji. Uporedo sa izgradnjom mlina izgrađeni su i novi silosi za skladištenje pšenice projektovanog kapaciteta 29.000 tona.

Bitnami